Soutěž

Vítězové soutěže eLearning 2021

1. cena EUNIS-CZ

Petr Beremlijski, Petra Vondráková 
Knihovna interaktivních her MATH4CLASS 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

2. cena EUNIS-SK

Tomáš Zeman, Marek Nevosad, Jaromír Hrad, Jiří Holeček, Ivan Pravda 
Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ 
ČVUT v Praze

3. cena EUNIS-CZ

Patrik Voštinár 
eLearningový kurz – BBC MICRO:BIT 
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied

Cena ČADUV

Peter Hockicko 
Videoanalýzy reálnych fyzikálnych dejov 
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačních technológií

Statut soutěže

  1. 20. ročník soutěže eLearning pořádá Univerzita Hradec Králové, České vysoké učení technické v Praze a zájmové sdružení EUNIS-CZ ve spolupráci se zájmovým sdružením EUNIS-SK, Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci.
  2. Záměrem soutěže je představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech, a tak podporovat tvorbu v této oblasti. Cílem soutěže je umožnit srovnání eLearningových produktů, a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.
  3. Hodnocení přihlášených produktů provede odborná porota, kterou jmenují organizátoři soutěže. Kritéria pro hodnocení eLearningových produktů jsou zveřejněna níže.

Ceny v soutěži

   • Ceny EUNIS-CZ a EUNIS-SK
   • Cena ČSSI
   • Cena ČADUV

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo rozšířit počet oceněných nebo některou z cen neudělit.

Podmínky účasti v soutěži

   1. Soutěžní příspěvky mohou přihlásit vysoké školy, instituce, firmy i jednotlivci zabývající se vzděláváním.
   2. Autor může do soutěže přihlásit nejvýše dva produkty v každé kategorii.
   3. Přihlašovatel umožní členům poroty přístup do virtuálního studijního prostředí (pokud je produktem využíváno).
   4. Přihlašovatel souhlasí s tím, že vystoupí na konferenci eLearning 2021.
   5. Pro soutěžící je nutná registrace k účasti na konferenci a odeslání soutěžního příspěvku.
   6. Organizátoři se zavazují, že předané materiály nebudou využity ke komerčním účelům.
   7. Soutěžící zasílá požadované materiály v předepsaných termínech a formátech na mail elearning@uhk.cz

Hodnoticí kritéria

  • Přehlednost a celkový design
   • Nápaditost
   • Inovativnost
  • Vyjádření cílů
   • Specifikace požadavků na předchozí vědomosti
  • Jasně a profesionálně prezentovaný obsah
   • Aplikace učiva na příkladech
   • Účelné využití multimédií
   • Kvalita a přiměřenost doplňujících zdrojů
   • Uvedení vhodných odkazů na literaturu
  • Aktivizace studentů
   • Asynchronní komunikace (e-mail, diskusní skupiny)
   • Synchronní komunikace (chat)
   • Pracovní skupiny studentů a řešení společných projektů
  • Ověřitelnost dosažení vzdělávacího cíle pomocí testů či úkolů
   • Autotesty, testy
   • Úkoly odesílané k hodnocení
  • Plánování a organizace studijních aktivit
  • Jasně specifikované technické podmínky použití
   • Jednoduchá navigace
   • Vyhledávání
   • Použití technologie adekvátní obsahu
   • Kompatibilita s formáty IMS nebo SCORM